ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲಿಸ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ ಸಿವಿಲ್ 3533 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು. civil pc key answer 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲಿಸ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ ( civil pc key answer 2021) ಸಿವಿಲ್ 3533 ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24-10-2021 ರಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದೆ ಕೇಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕ ಮುಕಾಂತರ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಡೌಗಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

A_Series

B_Series

C Series

D Series

E Series

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *