ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ ಸಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು 25 ಅಗಸ್ಟ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ssc chsl key answer 2021

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಕ್ರೇಟರಿ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್, ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ (ssc chsl key answer 2021) ಮಾಡಿದೆ.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ ಇಂದ CHSL EXAM -2021 ದಿನಾಂಕ 12-18 ಎಪ್ರೀಲ್ ಹಾಗೂ 04-13 ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ್ಯಾದಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ ಯಿಂದ 20-08-2021 ರಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು.

ssc chsl key answer 2021

2 Comments on “ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ ಸಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು 25 ಅಗಸ್ಟ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ssc chsl key answer 2021”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *